• Kukkahuone Helmi

  Kuk­ka­huo­ne Hel­mi on hiou­tu­nut hel­mek­si vuo­den 2018 al­kuun.

  Olen opis­kel­lut flo­ris­tio­pin­to­jen li­säk­si myös so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan opin­not (so­sio­no­mi) sekä kä­den­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta (oh­jaus­toi­min­nan ar­te­no­mi). Kuk­ka­huo­ne Hel­mi tar­jo­aa siis myös kurs­se­ja kuk­kien tai mui­den kä­den­tai­to­jen pa­ris­sa eri­lai­sil­le ryh­mil­le. Ota roh­keas­ti yh­teyt­tä.

  Suo­men luon­to, vuo­de­na­jat, kuk­kien muo­dot ja vä­rit ovat ins­pi­raa­tio­na kuk­ka­tuot­tei­den suun­nit­te­lul­le. Eko­lo­gi­set ar­vot; kier­rät­tä­mi­nen, vuo­kraa­mi­nen ja kirp­pu­to­ril­ta aar­tei­den löy­tä­mi­nen kuk­ka­si­don­ta­töi­hin ovat osa yri­tyk­sen ideo­lo­gi­aa.

  Kuk­ka­huo­ne Hel­men työ­huo­ne on ko­ti­ni yh­tey­des­sä omal­la si­sään­käyn­nil­lä.

  Ter­ve­tu­loa Hel­meen!

   

  Flo­ris­ti Miia Rai­tio

  Osta tuotteitamme eKukasta
 • Palvelut

  Kuk­ka­kurs­sit

  Kuk­ka­huo­ne Hel­min pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat eri­lai­set kuk­ka­kurs­sit si­nun ja ryh­mä­si toi­vei­den mu­kaan (ryh­män omis­sa ti­lois­sa). Ai­heet vaih­tu­vat vuo­den­ajan ja se­son­kien mu­kaan muun muas­sa kuk­ka­krans­si, kuk­ka-ase­tel­ma, kuk­kien is­tu­tus ja kuk­ka­ko­ru. Hin­noit­te­lu kes­ton, ryh­män koon ja ai­heen mu­kaan. Olen val­mis mat­kus­ta­maan kurs­si­pai­kal­le myös Jy­väs­ky­län lä­hiym­pä­ris­töön. Pyy­dä tar­jous!

   

  Kuk­ka­kul­je­tuk­set

  Olem­me mu­ka­na E- kuk­ka­verk­ko­kau­pas­sa. Kul­je­tuk­set erik­seen so­vit­tu­na ajan­koh­ta­na (ma-pe). Yh­teis­työs­sä Jy­väs­ky­län ta­va­ra­lä­he­tit.

   

  Kuk­ka­pal­ve­lut yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le

  - juh­lien ja mui­den ti­lai­suuk­sien ku­kat ja ti­la­ko­ris­te­lu
  — yk­si­löl­li­set kuk­ka­lah­jat
  — vas­taan­ot­to­tis­kien ja neu­vot­te­lu­ti­lo­jen ku­kat
  — kuk­kien toi­mi­tus

   

  Ti­la­ko­ris­te­lu ja kuk­ka­si­don­taa myös juh­la­pai­kal­la.

Arvot

Asia­kas­läh­töi­syys: Kuk­ka­huo­ne Hel­mi suun­nit­te­lee ja to­teut­taa asiak­kaan toi­vei­den poh­jal­ta pie­net ja suu­ret kuk­ka­ti­lauk­set. Asiak­kail­le on tar­jol­la val­mii­ta tuo­te­pa­ket­te­ja eri­lai­siin tar­pei­siin oli ky­sees­sä mor­sius­kimp­pu tai su­ru­lai­te.

Eko­lo­gi­suus on tär­keä osa Kuk­ka­huo­ne Hel­men kuk­ka­si­don­ta ja kuk­ka-ase­tel­ma rat­kai­suis­sa. Ase­tel­ma-as­tioi­den vuo­kraus, kier­rät­tä­mi­nen, luon­non­ma­te­ri­aa­lien käyt­tö ovat osa yri­tyk­sen ideo­lo­gi­aa. Tuo­tan­nos­sa käy­täm­me luon­to­ys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta aina kun mah­dol­lis­ta ja kier­rä­täm­me jät­teet tar­kas­ti.

Ke­hit­ty­mi­nen:
”Vie­ri­vä kivi ei sam­ma­loi­du”, niin­pä kou­lu­tuk­siin ja uusiin ideoi­hin tar­tu­taan in­nol­la.

Tuotteet

Hää­ku­kat

Ku­kat te­ke­vät osal­taan hää­juh­las­tan­ne tun­nel­mal­li­sen ja iki­muis­tet­ta­van!

- hää­kim­put tai mor­sia­men ko­ris­teet
— vie­heet
— kuk­ka­ko­rut
— mor­sius­tyt­tö­jen kuk­ka­krans­sit, kuk­ka­ko­rit jne.
— ase­tel­mat pöy­tiin ja nou­to­pöy­tään
— kuk­ka­kaa­ren ko­ris­te­lu
— kuk­ka­köyn­nök­set
— hää­kuk­ka­pa­ke­tit

 

Hää­kuk­ka­pa­ke­tit:

Hää­kuk­ka­pa­ke­tit hel­pot­ta­vat hää­pa­rin työ­tä an­ta­mal­la val­mii­ta eh­do­tuk­sia. Va­raa aika (1h) ja en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la mie­tim­me so­pi­via vaih­toeh­to­ja hää­juh­laan­ne. Ti­lauk­ses­ta teh­dään aina kir­jal­li­nen so­pi­mus.

 

Uusi vau­va:

- Barcel –kimp­pu eli na­pa­nuo­ra­kimp­pu vau­vaon­nit­te­luun
— kas­te­pöy­dän kimp­pu tai krans­si kas­te­mal­jan ym­pä­ril­le
— ase­tel­mat kah­vi­pöy­tään

Kuk­ka­kim­put ja ase­tel­mat

Val­mis­tam­me kuk­ka­kim­put ja kuk­ka-ase­tel­mat yk­si­löl­li­ses­ti asiak­kaan toi­veet, käyt­tö­ti­lan­teet ja se­son­ki huo­mioi­den. Muis­ta myös Kuk­ka­huo­ne Hel­men kuk­ka­kaup­pa e-kuk­ka, jon­ka kaut­ta voit ti­la­ta ku­kat,

- on­nit­te­lu­kim­put
— tu­liais­kim­put
— yri­tys­ten viik­ko­kim­put tai ase­tel­mat vas­taan­ot­to­tis­kil­le, ko­kouk­siin
— yri­tys­ten ja yh­tei­sö­jen muis­ta­mi­set

 

Hau­ta­jais­ku­kat:

Kuk­kien vä­li­tyk­sel­lä jä­te­tään kau­nis vii­mei­nen ter­veh­dys ys­tä­väl­le, rak­kaim­mal­le, su­ku­lai­sel­le. On myös kau­nis tapa muis­taa su­run koh­dan­nut­ta osan­ot­to­kim­pul­la.

- su­run­va­lit­te­lu­kim­put su­ru­ko­tiin
— su­ru­lait­teet ja –kim­put
— sep­pe­leet ja krans­sit
— uur­nan ko­ris­teet
— Muis­to-kynt­ti­lä­ase­tel­mat hau­dal­le

 

Toi­mi­tuseh­dot

Hää­kuk­ka­pa­ke­tit

Yhteystiedot

Kuk­ka­huo­ne Hel­mi toi­mii ti­laus­poh­jai­se­na flo­ris­ti­pal­ve­lu­na. Kuk­ka­si­don­ta­töi­tä teh­dään asiak­kai­den ti­laus­ten poh­jal­ta. Kuk­ka­kaup­pa löy­tyy: e-kuk­ka

Kuk­ka­huo­ne Hel­men työ­huo­ne si­jait­see van­han Sa­vu­lah­den ti­lan pää­ra­ken­nuk­ses­sa, osoit­tees­sa Lusik­ka­ka­tu 7, 40270 Pa­lok­ka. Pa­lo­kan kaup­pa­kes­kuk­ses­ta mat­kaa on noin 2 km.

Seu­raa tu­le­via au­kio­lo­ja Face­boo­kis­ta!

 

Pu­he­lin 050 366 5176 (ma-pe 9–17 )

Säh­kö­pos­ti if.im1579705915lehen1579705915ouhak1579705915kuk@s1579705915yethy1579705915

Osoi­te Lusik­ka­ka­tu 7, 40270 Pa­lok­ka

Si­don­ta­töi­den ku­vaus­paik­ka: Jy­väs­ky­län Van­ha Fre­da ja Sa­vu­lah­ti

Verk­ko­si­vu­jen ku­vat: Nii­na Veh­maa ja Hei­di Leh­to­nen